Các lớp theo nhóm :

  1. Lớp Cơ bản : từ khi bắt đầu cầm kim móc, các mũi cơ bản, các sản phẩm cơ bản
  2. Lớp nâng cao: theo từng bậc nhóm sản phẩm nâng cao : hoa, áo, váy, trang trí
  3. Lớp Nhóm cụ thể theo yêu cầu: Lớp Hoa Sen, Lớp Hoa Hồng, Lớp Hoa Lan…
  4. Lớp Đặc biệt : theo yêu cầu ( hướng dẫn xa địa lý )